Lietošanas noteikumi

1.Vispārējie noteikumi

Vietni www.izi.lv uztur un administrē SIA Tālmācības vidusskola IZI (turpmāk – Piegādātājs), kā arī nodrošina un pārdod Lietotājiem Pakalpojumus, kā arī uzņemas atbildību par Pakalpojumu kvalitāti.

Noteikumos lietotās šādas definīcijas:
Lietotājs – persona, kura vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Pakalpojumu.
Platforma – mācību platforma Moodle skola.izi.lv.
Pakalpojums – Piegādātāja nodrošināts pakalpojumu - vispārējas pamatizglītības un vidējās izglītības nodrošināšana no 1. līdz 12.klasei tālmācības formā, kas tiek piedāvāta Platformā.
Pakalpojuma piedāvātājs, piegādātājs un pārdevējs ir Piegādātājs; Piegādātājs – SIA Tālmācības vidusskola IZI, reģ. Nr. 40203370240, juridiskā adrese: Audēju iela 8 - 3, Rīga, LV-1050.

2. Pakalpojuma pasūtījums

Lietotājs veic reģistrāciju vietnē izi.lv, iesniedz nepieciešamos dokumentus atbilstoši Tālmācības vidusskolas “IZI” Uzņemšanas noteikumiem un veic apmaksu, izmantojot unikālo samaksas linku, kas kopā ar rēķinu tiek sūtīts uz Lietotāja e-pastu.

3.Pakalpojuma piegāde

Pieklūves dati Platformai tiks nosūtīti uz Lietotāja norādīto e-pastu diennakts laikā pēc Pakalpojuma apmaksas.
Lietotājs, iegādājoties Pakalpojumu, var brīvi lietot Platformu.

4.Atteikuma tiesības

Gadījumā, ja Lietotājs pēc paša vēlēšanās pārtrauc mācības pēc mācību maksas apmaksas:

- līdz mācību uzsākšanai – iemaksātā summa tiek atmaksāta 50% apmērā;

- pēc apmaksātā mācību perioda sākuma – iemaksātā summa netiek atmaksāta.

Reģistrācijas maksa netiek atgriezta.

5.Strīdu risināšana

Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp pusēm Pakalpojuma lietošanas laikā, puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Palīdzības saņemšanai strīda risināšanai Lietotājs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, iesniedzot rakstveida iesniegumu (sūdzību)  brīvā formā Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteiktajā kārtībā.

6.Privātuma tiesības

6.1. Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes procesu, nolūku, nepieciešamību, aizsardzību.

6.2. Personas datu apstrādes nolūki, kā arī apstrādes juridiskais pamats.

Ja Lietotājs Pārzinim iesniedz savus personu datus, telefoniski, izmantojot Vietnes kontaktformas, e-pastu vai cita veida pastu, mēs saglabājam un izmantojam šo informāciju, lai izpildītu Pakalpojumu, tai skaitā, klienta identificēšanai; uzņemšanas dokumentu sagatavošanai un parakstīšanai; pakalpojumu sniegšanai; klientu apkalpošanai; iebildumu izskatīšanai un apstrādei; klientu lojalitātes celšanai; maksājumu un norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; faktu pierādīšanai, mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai; biznesa plānošanai un analītikai; plānošanai un uzskaitei.

Tāpat, Piegādātājs šos datus apstrādā informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Datu apstrādes tiesiskais pamati ir līguma noslēgšanai un izpildei, normatīvo aktu izpildei, saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu, mūsu likumīgās (leģitīmās) intereses (piemēram, pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; analizēt mājaslapas lietojumu darbību, nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, utt.

6.3. Dati par Jums tiek apkopoti, kad aizpildiet mājas lapā pieteikuma formu, kas ļauj Jums pieteikties tālmācībai. Izpildot minēto darbību tiek ievākti sekojoši dati, kurus mēs saņemam e-pastā:

– Jūsu vārds, uzvārds
– E-pasts
– Telefona numurs
– Jebkuru citu informāciju, ko sniedziet brīvprātīgi

Ja Lietotājs sniedz Piegādātājam sensitīvu personas informāciju par sevi, Lietotājs faktiski sniedz izi.lv savu piekrišanu apstrādāt sensitīvos personas datus mērķiem, kas izklāstīti šajos Noteikumos (un jebkurā paziņojumā par sniegto datu izmantošanu saistībā ar šādu savākšanu), pakāpē, kādā nepieciešama piekrišana saskaņā ar piemērojamo likumu.

Neatradi meklēto?
Droši jautā!
img
img
img
img